Reklamačný poriadok

Záručné podmienky a reklamačný poriadok pre spotrebiteľa na výrobky dodané spoločnosťou Fenix Slovensko1.


Spoločnosť Fenix Slovensko  okrem zákonom stanovenej lehoty 24 mesiacov poskytuje na vybrané výrobky predĺženú záruku v dĺžke trvania 5 alebo 10 rokov. Tento dokument špecifikuje rozsah záruk pre jednotlivý tovar, podmienky pre poskytovanie záruky upravuje postup pri vybavení reklamácií uplatnených spotrebiteľom.

1. Vymedzenie pojmov

Výrobky ponúkané spoločnosťou Fenix Slovensko sú obvykle zaradené do skupín, ktoré sú označované súhrnným obchodným názvom:

 • ECOFLOOR - vykurovacie vodiče a vykurovacie rohože pre podlahové vykurovanie, protimrazovú ochranu vonkajších plôch, strešných žľabov a zvodov, protimrazovú ochranu potrubí a pod.
 • ECOFILM - vykurovacie fólie pre podlahové vykurovanie, stropné vykurovanie, pre ochranu zrkadiel prodi kondenzácií vlhkosti.
 • ECOSUN - sálavé vykurovacie panely.
 • MR/GR panely - sálavé mramorové a sklenené panely pre zvislú inštaláciu
 • ECOFLEX - priamovýhrevné telesá pracujúce na princípe konvekcie (konvektory)
 • ATLANTIC - elektrické zásobníkové ohrievače vody
 • ULTRATHERM - vykurovacie prvky - fólie, panely, keramické žiarovky, regulačné prvky, pre chovateľov drobných živočíchov.
 • DOPLNKY - výrobky , ktoré nie sú zaradené do niektorej z vyššie uvedených skupín - vykurovacie rebríky, sušiče rúk, sušiče uterákov, halogénové žiariče a pod.


2. Doklady k predmetu kúpy

Spoločnosť FENIX Slovensko  je povinná spolu s predmetom kúpy dodať kupujúcemu tieto doklady:

Doklad o zaplatení2 (faktúra, dodací list)
Záručný list - Ecofloor, Ecofilm
Návod na inštaláciu3 - všetky výrobky
Návod na použitie4 - všetky výrobky
Reklamačný list5 - pri záručných aj pozáručných opravách výrobku
 
Spotrebiteľ je povinný si uvedené doklady od predávajúceho vyžadovať.

3. Akosť predmetu kúpy

Spoločnosť FENIX Slovensko je povinná dodať predmet kúpy v predpísanej resp. schválenej akosti, pokiaľ je záväzne stanovená resp. pokiaľ to vyplýva zo zvláštnych predpisov, alebo v akosti uvádzanej predajcom. Ak akosť výrobku nie je predpísaná, schválená resp. uvádzaná, potom je predávajúci povinný dodať výrobok v akosti obvyklej.
Ak má byť predmet kúpy dodaný podľa vzorky, alebo predlohy, je predávajúci povinný dodať predmet kúpy s vlastnosťami vzorky alebo predlohy, ako predložil kupujúci.

4. Vady predmetu kúpy


Spoločnosť FENIX Slovensko zodpovedá za to, že predmet kúpy má po dobu záručnej doby dohodnuté vlastnosti podľa platnej dokumentácie vydanej predávajúcim, ktorá bola resp. mala byť použitá pri výrobe predmetu kúpy, ako aj predmet kúpy má po túto dobu vlastnosti obvyklé. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy pri jeho prevzatí kupujúcim.
 
Kupujúci je povinný predmet kúpy prehliadnuť najneskôr pri jeho prevzatí.6 Pri doručení predmetu kúpy verejnou prepravnou službou ( viď Všeobecné obchodné podmienky) je kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s prepravným listom (neúplnosť zásielky) alebo je viditeľne poškodená. Pokiaľ neúplnú/poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je povinný urobiť záznam do predávacieho protokolu ( prepravného listu) a vykonať zápis o škode s dopravcom. Ak ide o zjavne neviditeľné poškodenie alebo neúplnosť zásielky, zistenú až po vydaní dopravcom a rozbalení, je kupujúci povinný okamžite kontaktovať dopravcu a spísať dodatočný zápis o škode. Kupujúci je povinný umožniť prepravnej službe presvedčiť sa u príjemcu o rozsahu poškodenia, prípadne vyvinúť spoluprácu k spísaniu dodatočného zápisu o škode. Pri spisovaní (dodatočného) zápisu o škode sa kupujúci dohodne s dopravcom či a v akom rozsahu je možné so zásielkou manipulovať. Súčasne o tejto skutočnosti informuje predávajúceho - viď nasledujúci odsek.
Ak zbadá kupujúci pri prevzatí predmetu kúpy vady, je povinný na tieto vady okamžite upozorniť preukázateľným spôsobom predávajúceho. Pokiaľ ich neprehliadne, môže nároky z chýb predmetu kúpy, ktoré by zistil, keby ich prehliadol, uplatniť len pokiaľ preukáže, že tieto vady mal predmet kúpy už pri prechode nebezpečia škody na predmet kúpy.
Za preukázateľný spôsob upozornenia na vadu predmetu kúpy sa považuje doporučený list na adresu predávajúceho, alebo spísanie zápisu o škode v mieste sídla predávajúceho alebo v ktorejkoľvek jeho prevádzke, vzhľadom k čomu je predávajúci povinný zaistiť v pracovnej dobe prítomnosť osoby poverenej k vybavovaniu reklamácie chýb.
V zázname, dopise, či zápise je kupujúci povinný presne popísať ako sa chyba na premete kúpy prejavuje. Za okamih oznámenia chyby, pokiaľ nedôjde k oznámeniu chyby priamo pri osobnom jednaní medzi predávajúcim a kupujúcim a nie je  o tom urobený záznam, sa považuje okamih doručenia doporučeného listu s oznámením chyby na adresu sídla predávajúceho.

5. Záručná lehota

Na predmety kúpy, ktoré nie sú uvedené v kapitole 6. Predĺžená záručná lehota je poskytovaná štandardná záručná lehota 24 mesiacov. Na servisné práce a opravy vykonané na predmete kúpy po uplynutí jeho záručnej lehoty je poskytovaná záručná lehota 6 mesiacov.

6. Predĺžená záručná lehota

Spoločnosť FENIX Slovensko poskytuje predĺženú záruku v dĺžke trvania:

 • Doživotnú záruku na podlahové vykurovanie ECOFLOOR v aplikáciách u rezidenčných stavieb, ktoré boli zaregistrované prostredníctvom internetových stránok spoločnosti FENIX. Presné znenie podmienok a registračný formulár sú uvedené na stránke http://warranty.fenixgroup.cz
 • 10 rokov na vykurovacie vodiče a rohože Ecofloor s plošným výkonom do 200W/m2 pre vykurovanie objektov a do 400W/m2 pre ochranu vonkajších plôch, ktoré sú súčasťou doporučeného systémového riešenia podlahového vykurovanie objektov alebo vonkajšieho uloženia pod pevnou komunikáciou a boli riadne nainštalované v súlade s inštalačnými pokynmi spoločnosti FENIX. Súčasne je pre poskytnutie záruky nevyhnutné, aby merania predpísané v záručnom liste, vyplnenie a potvrdenie záručného listu vykonala osoba s potrebnou kvalifikáciou. Kópia dokladu (osvedčenia) prekazujúceho odbornú spôsobilosť kvalifikovanej osoby k dátumu inštalácie, musí byť uschovaná a predložená pri uplatnení záruky spoločne s dokladmi uvedenými v kapitole 8. Doklady predkladané pri uplatnení reklamácie. Nákres uloženia vykurovacích elementov, ktorý je vyžadovaný v záručnom liste, môže byť nahradený fotodokumentáciou, vykonanou v priebehu inštalácie a po inštalácií, ale pred zakrytím ďalšími stavebnými konštrukciami alebo krytinami.
 • 10 rokov na vykurovacie fólie Ecofilm F,C s plošným výkonom do 100 W/m2 pre podlahové vykurovanie a do 200W/m2 pre stropné vykurovanie, ktoré sú súčasťou doporučeného systémového riešenia podlahového alebo stropného vykurovania objektov a boli riadne nainštalované v súlade s inštalačnými pokynmi spoločnosťou FENIX. Súčasne je pre poskytnutie záruky nevyhnutné, aby merania predpísané v záručnom liste, vyplnenie a potvrdenie záručného listu vykonala osoba s potrebnou kvalifikáciou. Kópia dokladu (osvedčenia) preukazujúceho odbornú spôsobilosť kvalifikovanej osoby k dátumu inštalácie, musí byť uschovaná a predložená pri uplatnení záruky spoločne s dokladmi uvedenými v kapitole 8. Doklady predkladané pri uplatnení reklamácie. Nákres uloženia vykurovacích elementov, ktorý je vyžadovaný v záručnom liste, môže byť nahradený fotodokumentáciou, vykonanou v priebehu inštalácie a po inštalácií, ale pred zakrytím ďalšími stavebnými konštrukciami alebo krytinami.
 • 5 rokov na nízkoteplotné sálavé panely Ecosun U+, ktoré sú použité na vykurovanie objektov pre bývanie a boli riadne inštalované v súlade s inštalačnými pokynmi spoločnosti Fenix.
 • Prenesenú záruku 5 rokov na centrálnu reguláciu BMR, poskytovanú výrobcom, ak oživenie vykoná autorizovaná firma (platená služba). Podmienkou je, že regulátor NESMIE byť pred oživením pripojený k napájaniu. Presné znenie záručných podmienok, orientačné ceny, služby a zoznam autorizovaných firiem nájdete na internetovej stránke výrobcu tu: www.bmr.cz/certifikovani-partneri.

7. Začiatok záručnej lehoty

Záručná lehota (štandardná aj predĺžená) začína pri výrobkoch:
 • ECOFLOOR, ECOFILM - dňom inštalácie, potvrdenom na záručnom liste výrobku, najneskôr však 6 mesiacov odo dňa predaja
 • Ostatné výrobky - dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom

 

8. Doklady predkladané pri uplatnení reklamácie

Výrobok                 Doklady nutné k uplatneniu záruky
ECOFLOOR -         doklad o zaplatení, faktúra, vyplnený a potvrdený záručný list
ECOFILM -            doklad o zaplatení, faktúra, vyplnený a potvrdený záručný list
ostatné výrobky -  doklad o zaplatení, faktúra, dodací list s dátumom vystavenia
servisné služby -   doklad o zaplatení, faktúra, servisný protokol
 

9. Uplatnenie reklamácie v záručnej lehote

 
Kupujúci je povinný vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe bez zbytočného odkladu od ich zistenia oznámiť predajcovi. Závady sa oznamujú vyplnením reklamačného formulára, buď doporučeným dopisom zaslaným na adresu sídla predávajúceho, alebo osobne v mieste sídla predávajúceho resp. v ktorejkoľvek prevádzke, vzhľadom k čomu je predávajúci povinný zaistiť v pracovnej dobe prítomnosť osoby poverenej na vybavovanie reklamácií závad.
Za okamih oznámenia závady, pokiaľ nedôjde k oznámeniu závady priamo pri osobnom rokovaní medzi predávajúcim a kupujúcim a nie je o tom vyplnený reklamačný formulár, sa  považuje okamih doručenia doporučeného dopisu s oznámením závady v reklamačnom formulári na adresu sídla predávajúceho. V zázname či dopise je spotrebiteľ povinný presne popísať o aký výrobok sa jedná a v čom sa reklamovaná vada prejavuje. Ďalej je povinný oznámiť spoločnosti FENIX  svoje kontaktné údaje vrátane emailu, aby ho mohla spoločnosť FENIX informovať o  vybavení reklamácie. Pokiaľ nebude závada oznámená v súlade so skutočnosťami uvedenými v predchádzajúcich odstavcoch, nemá kupujúci právo na priznanie nároku z titulu zodpovednosti predávajúceho za závady.

10. Reklamačný postup

S výnimkou akumulačných pecí a výrobkov Ecofloor a Ecofilm, zabudovaných v stavebnej konštrukcii, zaistí spotrebiteľ odbornú demontáž a doručenie vadného predmetu do sídla spoločnosti Fenix alebo ktorejkoľvek prevádzky, vzhľadom k čomu je spoločnosť FENIX povinná zaistiť v pracovnej dobe prítomnosť osoby poverenej na vybavovanie reklamácií.
Spoločnosť FENIX preverí splnenie všetkých záručných podmienok, skontroluje a potvrdí, že uvádzané problémy s výrobkom, na ktoré sa vzťahuje záruka, skutočne existujú, že sa vyskytli v priebehu bežného a normálneho užívania, a že neboli spôsobené nehodou, nesprávnym používaním, zanedbaním, zmenou alebo nesprávnou inštaláciou, prevádzkou, údržbou, opravou alebo testovaním nekvalifikovaným elektrikárom alebo v dôsledku inej príčiny, ktorá sa nachádza mimo zodpovednosť spoločnosti FENIX.
Spotrebiteľ je povinný umožniť osobe poverenej spoločnosťou FENIX prístup na miesto montáže a previesť úkony nevyhnutné k nájdeniu závady a analýzu príčiny tejto závady.
Ak ide o oprávnenú reklamáciu, uplatnenú v štandardnej záručnej lehote 24 mesiacov, je spoločnosť FENIX povinná reklamáciu vybaviť do 30 dní od prijatia reklamácie. Ak ide o oprávnenú  reklamáciu uplatnenú v predĺženej záručnej lehote, je spoločnosť FENIX povinná reklamáciu vybaviť do 30 dní odo dňa, kedy prostredníctvom poverenej osoby overí na mieste montáže, či boli splnené montážne a prevádzkové podmienky pre predĺženú záručnú lehotu.
Pri oprávnenej reklamácií musí byť v lehote 30 dní vybavené:
 • ak ide o závadu odstrániteľnú, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Ak nebola vec ešte použitá, môže spotrebiteľ namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka vada len súčiastky veci, výmenu súčiastky. Spoločnosť FENIX môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú.
 • pri výrobkoch Ecofloor a Ecofilm, na ktoré je poskytovaná podľa bodu 6. predĺžená záručná lehota, spoločnosť FENIX podľa vlastného uváženia vykoná bezplatnú opravu alebo výmenu výrobku. Podmienkou pre realizáciu opravy alebo výmeny chybného výrobku, je možnosť spoločnosti FENIX disponovať 1m2 krytiny, ktorá musí byť poskytnutá spotrebiteľom. Spoločnosť FENIX si vyhradzuje právo určiť vhodný spôsob a technické riešenie zamerané na odstránenie technickej závady vykurovacieho systému. Po odstránení závady bude podlahová/stropná konštrukcia uvedená na náklady spoločnosti FENIX do pôvodného stavu. Ak to nebude možné, bude uvedená do ekvivalentného stavu zodpovedajúceho pôvodnému štandardu prevedenia. 
 • Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez chyby, má spotrebiteľ právo na  výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tiež právo prislúchajúce spotrebiteľovi, ak ide síce o vadu odstrániteľnú, ale však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne používať. Odstúpenie od zmluvy uplatňuje kupujúci u predávajúceho.
 • Ak ide o inú neodstrániteľnú vadu, ktorá ale nebráni v používaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci. Zľavu z ceny si uplatňuje kupujúci u predávajúceho.

Spoločnosť FENIX vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie, a to v "Oznámení o vybavení reklamácie". Toto oznámenie predávajúci zašle na niektorý kontaktný údaj z tých, ktoré mu dal spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie. 

Oznámenie o vybavení reklamácie môže byť spoločnosťou FENIX odoslané spotrebiteľovi na email so zaručeným elektronickým podpisom. Deň, kedy spotrebiteľ získal objektívne možnosť zoznámiť sa spôsobom vybavenia reklamácie, sa považuje za deň vybavenia reklamácie. Spotrebiteľ je povinný na výzvu spoločnosti FENIX podpísať "Oznámenie o vybavení reklamácie" pokiaľ toto je v obsiahnuté v zápise medzi spoločnosťou FENIX a spotrebiteľom. Pokiaľ má spotrebiteľ akékoľvek námietky proti vybaveniu reklamácie, je povinný do "Oznámenia o vybavení reklamácie" uviesť všetky svoje námietky a pod tieto sa podpísať a toto oznámenie doručiť spoločnosti FENIX. Spotrebiteľ je povinný sám sa aktívne zaujímať o výsledom vybavenia reklamácie s tým, že v prípade, že tak neučiní, musí znášať dôsledky, ktoré pre neho z jeho nečinnosti v tomto smere vyplynú.

Ak dôjde k výmene výrobku, začne bežať záručná doba na výrobok znovu od prevzatia novej veci spotrebiteľom. Ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka, začne bežať záručná doba na súčiastku znovu od prevzatia súčiastky alebo tovaru v ktorom je nová súčiastka, spotrebiteľom. V prípade uplatňovanej reklamácie nesmie byť bez súhlasu spoločnosti FENIX po dobu reklamačného riadenia s predmetom kúpy nijak manipulované.

11. Strata záruky

V prípade, že spoločnsoť FENIX zamietne reklamáciu alebo ju označí ako neoprávnenú v priebehu reklamačného postupu, je povinná uviesť dôvody, ktoré viedli k zamietnutie/neuznaniu reklamácie.

Dôvodom pre zamietnutie/neuznanie reklamácie je zpravidla:

 • Nepredloženie dokladov podľa kapitoly 8. Doklady predkladané pri uplatnení reklamácie
 • Nesplnenie podmienok podľa kapitoly 6. Predĺžená záručná lehota
 • Inštaláciou alebo používaním predmetu kúpy v rozpore s dodaným Návodom na inštaláciu a obsluhu
 • Použitie nesprávnych alebo nevhodných materiálov, ktoré sú v priamej súvislosti s predmetom kúpy
 • Zjavné úmyselné poškodenie
 • Následok živelnej pohromy alebo inej škodovej udalosti (blesk, požiar, poškodenie vodou, zmenou napätia v sieti, a pod. )
 • Neodborná montáž, nedovolená úprava alebo zmena parametrov výrobku, oprava prevedená osobou, ktorá nemá oprávnenie k prevedeniu týchto zásahov na predmet kúpy

Spoločnosť FENIX v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť vo vzťahu k žiadnej tretej strane ohľadne ušlého zisku, straty obchodnej príležitosti, poškodeniu dobrého mena alebo zvýšenia nákladov, ani ohľadom akýchkoľvek nepriamych zvláštností, trestných alebo následných škôd bez ohľadu na to, ako vznikli.


1 Poskytovateľom záruky je spoločnosť FENIX Slovensko s.r.o., Iliašská cesta 86, 974 05 Banská Bystrica

2 Na doklade musí byť uvedený dátum predaja a jednoznačná identifikácia typu výrobku. 

3 Návod na inštaláciu môže byť v podobe zjednodušeného obrázkového návodu

4 Návod na inštaláciu a Návod na obsluhu môže byť zlúčený do jedného dokumentu

5 Servisný protokol (Opravenka) musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu výrobku, popis poruchy, spôsob jej  odstránenia a zoznam dielov, ktoré boli v rámci opravy vymenené za nové

6 Dňom prevzatia je dátum predaja, u zásielok zaslaných verejnou prepravnou službou, tak dátum prevzatia od verejnej prepravnej služby

7 Pokiaľ nebude záručný list k dispozícií alebo v ňom nebude uvedený dátum inštalácie, začína záručná lehota dňom prevzatia kupujúcim

 

 

 

V Banskej Bystrici 01.01.2013

Len slnko to vie lepšie