Reklamačný poriadok

Záručné podmienky a reklamačný poriadok pre spotrebiteľa na výrobky dodané spoločnosťou Fenix Slovensko1.

Spoločnosť Fenix Slovensko okrem zákonom stanovenej lehoty 24 mesiacov poskytuje na vybrané výrobky predĺženú záruku v dĺžke trvania 5 alebo 10 rokov. Tento dokument špecifikuje rozsah záruk pre jednotlivý tovar, podmienky pre poskytovanie záruky upravuje postup pri vybavení reklamácií uplatnených spotrebiteľom.

1. Vymedzenie pojmov

Výrobky ponúkané spoločnosťou Fenix Slovensko sú obvykle zaradené do skupín, ktoré sú označované súhrnným obchodným názvom:

 • ECOFLOOR - vykurovacie vodiče a vykurovacie rohože pre podlahové vykurovanie, protimrazovú ochranu vonkajších plôch, strešných žľabov a zvodov, protimrazovú ochranu potrubí a pod.
 • ECOFILM - vykurovacie fólie pre podlahové vykurovanie, stropné vykurovanie a ochranu zrkadiel proti kondenzácií vlhkosti.
 • ECOSUN - sálavé vykurovacie panely ECOSUN U+.
 • MR/GR panely - sálavé mramorové a sklenené panely pre zvislú inštaláciu
 • ECOFLEX - priamovýhrevné telesá pracujúce na princípe konvekcie (konvektory)
 • ULTRATHERM - vykurovacie prvky - fólie, panely, keramické žiarovky, regulačné prvky, pre chovateľov drobných živočíchov.
 • DOPLNKY - výrobky , ktoré nie sú zaradené do niektorej z vyššie uvedených skupín - vykurovacie rebríky, sušiče rúk, sušiče uterákov a pod.

2. Doklady k predmetu kúpy

Spoločnosť FENIX Slovensko je povinná spolu s predmetom kúpy dodať kupujúcemu tieto doklady:

 • Doklad o zaplatení  (2) (faktúra, dodací list) – všetky výrobky
 • Záručný list - Ecofloor, Ecofilm
 • Návod na inštaláciu(3)
 • Návod na použitie(4) - všetky výrobky
 • Reklamačný list(5) - pri záručných aj pozáručných opravách výrobku

 

Spotrebiteľ je povinný si uvedené doklady od predávajúceho vyžadovať.

3. Akosť predmetu kúpy

Spoločnosť FENIX Slovensko je povinná dodať predmet kúpy v predpísanej resp. schválenej akosti, pokiaľ je záväzne stanovená resp. pokiaľ to vyplýva zo zvláštnych predpisov, alebo v akosti uvádzanej predajcom. Ak akosť výrobku nie je predpísaná, schválená resp. uvádzaná, potom je predávajúci povinný dodať výrobok v akosti obvyklej. Ak má byť predmet kúpy dodaný podľa vzorky, alebo predlohy, je predávajúci povinný dodať predmet kúpy s vlastnosťami vzorky alebo predlohy, ako predložil kupujúci.

4. Vady predmetu kúpy

Spoločnosť FENIX Slovensko zodpovedá za to, že predmet kúpy má po dobu záručnej doby dohodnuté vlastnosti podľa platnej dokumentácie vydanej predávajúcim, ktorá bola resp. mala byť použitá pri výrobe predmetu kúpy, ako aj predmet kúpy má po túto dobu vlastnosti obvyklé. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy pri jeho prevzatí kupujúcim.

Kupujúci je povinný predmet kúpy prehliadnuť najneskôr pri jeho prevzatí.(6) Pri doručení predmetu kúpy verejnou prepravnou službou (viď Všeobecné obchodné podmienky) je kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s prepravným listom (neúplnosť zásielky) alebo je viditeľne poškodená. Pokiaľ neúplnú/poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je povinný urobiť záznam do preberacieho protokolu (prepravného listu) a vykonať zápis o škode s dopravcom. Ak ide o zjavne neviditeľné poškodenie alebo neúplnosť zásielky, zistenú až po vydaní dopravcom a rozbalení, je kupujúci povinný okamžite kontaktovať dopravcu a spísať dodatočný zápis o škode. Kupujúci je povinný umožniť prepravnej službe presvedčiť sa u príjemcu o rozsahu poškodenia, prípadne vyvinúť spoluprácu k spísaniu dodatočného zápisu o škode. Pri spisovaní (dodatočného) zápisu o škode sa kupujúci dohodne s dopravcom či a v akom rozsahu je možné so zásielkou manipulovať. Súčasne o tejto skutočnosti informuje predávajúceho - viď nasledujúci odsek.

Ak zbadá kupujúci pri prevzatí predmetu kúpy vady, je povinný na tieto vady okamžite upozorniť preukázateľným spôsobom predávajúceho. Pokiaľ ich neprehliadne, môže nároky z vady predmetu kúpy, ktoré by zistil, keby ich prehliadol, uplatniť len pokiaľ preukáže, že tieto vady mal predmet kúpy už pri prechode nebezpečia škody na predmet kúpy.

Za preukázateľný spôsob upozornenia na vadu predmetu kúpy sa považuje doporučený list na adresu predávajúceho, alebo spísanie zápisu o škode v mieste sídla predávajúceho alebo v ktorejkoľvek jeho prevádzke, vzhľadom k čomu je predávajúci povinný zaistiť v pracovnej dobe prítomnosť osoby poverenej k vybavovaniu reklamácie chýb.

V zázname, dopise, či zápise je kupujúci povinný presne popísať ako sa chyba na premete kúpy prejavuje. Za okamih oznámenia vady, pokiaľ nedôjde k oznámeniu vady priamo pri osobnom jednaní medzi predávajúcim a kupujúcim a nie je o tom urobený záznam, sa považuje okamih doručenia doporučeného listu s oznámením vady na adresu sídla predávajúceho.

5. Záručná lehota

Na predmety kúpy, ktoré nie sú uvedené v kapitole 6. Predĺžená záručná lehota je poskytovaná štandardná záručná lehota 24 mesiacov. Na servisné práce a opravy vykonané na predmete kúpy po uplynutí jeho záručnej lehoty je poskytovaná záručná lehota 6 mesiacov.

6. Predĺžená záručná lehota

Spoločnosť FENIX Slovensko poskytuje predĺženú záruku v dĺžke trvania:

 • Doživotná záruka na podlahové vykurovanie ECOFLOOR aplikované v rezidenčných stavbách a ktoré boli zaregistrované prostredníctvom internetových stránok spoločnosti FENIX. Presné znenie podmienok a registračný formulár sú uvedené na stránke http://warranty.fenixgroup.cz
 • 10 rokov na vykurovacie vodiče a rohože ECOFLOOR s plošným príkonom do 200 W/m² , ktoré sú súčasťou doporučeného systémového riešenia podlahového vykurovania objektov a do 400 W/m² pre ochranu vonkajších plôch, ktoré sú uložené pod pevnou komunikáciou a boli riadne nainštalované v súlade s inštalačnými pokynmi spoločnosti FENIX. Súčasne je pre poskytnutie záruky nevyhnutné, aby merania predpísané v záručnom liste, vyplnenie a potvrdenie záručného listu vykonala osoba s potrebnou kvalifikáciou. (7) Kópia dokladu (osvedčenia) preukazujúceho odbornú spôsobilosť kvalifikovanej osoby k dátumu inštalácie, musí byť uschovaná a predložená pri uplatnení záruky spoločne s dokladmi uvedenými v kapitole 8. Doklady predkladané pri uplatnení reklamácie. Nákres uloženia vykurovacích elementov, ktorý je vyžadovaný v záručnom liste, môže byť nahradený fotodokumentáciou, vykonanou v priebehu inštalácie a po inštalácií, ale pred zakrytím ďalšími stavebnými konštrukciami alebo krytinami.
 • 10 rokov na vykurovacie fólie ECOFILM F, C s plošným výkonom do 200 W/m2, ktoré sú súčasťou doporučeného systémového riešenia podlahového alebo stropného vykurovania objektov a boli riadne nainštalované v súlade s inštalačnými pokynmi spoločnosťou FENIX. Súčasne je pre poskytnutie záruky nevyhnutné, aby merania predpísané v záručnom liste, vyplnenie a potvrdenie záručného listu vykonala osoba s potrebnou kvalifikáciou. (7) Kópia dokladu (osvedčenia) preukazujúceho odbornú spôsobilosť kvalifikovanej osoby k dátumu inštalácie, musí byť uschovaná a predložená pri uplatnení záruky spoločne s dokladmi uvedenými v kapitole 8. Doklady predkladané pri uplatnení reklamácie. Nákres uloženia vykurovacích elementov, ktorý je vyžadovaný v záručnom liste, môže byť nahradený fotodokumentáciou, vykonanou v priebehu inštalácie a po inštalácií, ale pred zakrytím ďalšími stavebnými konštrukciami alebo krytinami.
 • 5 rokov na nízkoteplotné sálavé panely ECOSUN U+, ktoré sú použité na vykurovanie objektov pre bývanie a boli riadne inštalované v súlade s inštalačnými pokynmi spoločnosti Fenix.

 

7. Začiatok záručnej lehoty

Záručná lehota (štandardná aj predĺžená) začína pri výrobkoch:

 • ECOFLOOR, ECOFILM - dňom inštalácie, potvrdeným na záručnom liste výrobku, najneskôr však 6 mesiacov odo dňa predaja
 • Ostatné výrobky - dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom

 

8. Doklady predkladané pri uplatnení reklamácie

 • Výrobok - Doklady nutné k uplatneniu záruky
 • ECOFLOOR - doklad o zaplatení, faktúra, vyplnený a potvrdený záručný list
 • ECOFILM - doklad o zaplatení, faktúra, vyplnený a potvrdený záručný list
 • Ostatné výrobky - doklad o zaplatení, faktúra, dodací list s dátumom vystavenia
 • Servisné služby - doklad o zaplatení, faktúra, servisný protokol

9. Uplatnenie reklamácie v záručnej lehote

Kupujúci je povinný vady, ktoré sa vyskytnú na predmete kúpy v záručnej dobe bez zbytočného odkladu od ich zistenia oznámiť spoločnosti FENIX. Vady sa oznamujú buď vyplnením reklamačného formulára, buď doporučeným dopisom zaslaným na adresu sídla spoločnosti FENIX, alebo osobne v mieste sídla alebo v ktorejkoľvek prevádzke spoločnosti FENIX, vzhľadom k čomu je spoločnosť FENIX povinná zaistiť v pracovnej dobe prítomnosť osoby poverenú na vybavovanie reklamácie chýb.

Za okamih oznámenia vady, pokiaľ nedôjde k oznámeniu vady priamo pri osobnom rokovaní medzi predávajúcim a kupujúcim a nie je o tom vyplnený reklamačný formulár, sa považuje okamih doručenia doporučeného dopisu s oznámením vady v reklamačnom formulári na adresu sídla predávajúceho. V zázname či dopise je spotrebiteľ povinný presne popísať o aký výrobok sa jedná a v čom sa reklamovaná chyby prejavuje. Ďalej je povinný oznámiť spoločnosti FENIX svoje kontaktné údaje vrátane emailu, aby ho mohla spoločnosť FENIX informovať o vybavení reklamácie. Pokiaľ nebude chyba oznámená v súlade so skutočnosťami uvedenými v predchádzajúcich odstavcoch, nemá kupujúci právo na priznanie nároku z titulu zodpovednosti predávajúceho za chyby.

10. Reklamačný postup

S výnimkou akumulačných pecí a výrobkov Ecofloor a Ecofilm, zabudovaných v stavebnej konštrukcii, zaistí spotrebiteľ odbornú demontáž a doručenie reklamovaného predmetu kúpy do sídla spoločnosti Fenix alebo ktorejkoľvek prevádzky, vzhľadom k čomu je spoločnosť FENIX povinná zaistiť v pracovnej dobe prítomnosť osoby poverenú na vybavovanie reklamácií.

 

Spoločnosť FENIX preverí splnenie všetkých záručných podmienok, skontroluje a potvrdí, že uvádzané problémy s výrobkom, na ktoré sa vzťahuje záruka, skutočne existujú, že sa vyskytli v priebehu bežného a normálneho užívania, a že neboli spôsobené nehodou, nesprávnym používaním, zanedbaním, zmenou alebo nesprávnou inštaláciou, prevádzkou, údržbou, opravou alebo testovaním nekvalifikovaným elektrikárom alebo v dôsledku inej príčiny, ktorá sa nachádza mimo zodpovednosť spoločnosti FENIX. Spotrebiteľ je povinný umožniť osobe poverenej spoločnosťou FENIX prístup na miesto montáže a previesť úkony nevyhnutné k nájdeniu chyby a analýzu príčiny tejto chyby.


Ak ide o oprávnenú reklamáciu, uplatnenú v štandardnej záručnej lehote 24 mesiacov, je spoločnosť FENIX povinná reklamáciu vybaviť do 30 dní od prijatia reklamácie. Ak ide o oprávnenú reklamáciu uplatnenú v predĺženej záručnej lehote, je spoločnosť FENIX povinná reklamáciu vybaviť do 30 dní odo dňa, kedy prostredníctvom poverenej osoby overí na mieste montáže, či boli splnené montážne a prevádzkové podmienky pre predĺženú záručnú lehotu.

 

Pri oprávnenej reklamácií musí byť v lehote 30 dní vybavené:

Ak ide o chybu odstrániteľnú, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Ak nebola vec ešte použitá, môže spotrebiteľ namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka chyba len súčiastky veci, výmenu súčiastky. Spoločnosť FENIX môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú.

Pri výrobkoch Ecofloor a Ecofilm, na ktoré je poskytovaná podľa bodu 6. Predĺžená záručná lehota, spoločnosť FENIX podľa vlastného uváženia vykoná bezplatnú opravu alebo výmenu výrobku. Podmienkou pre realizáciu opravy alebo výmeny chybného výrobku, je možnosť spoločnosti FENIX disponovať 1m2 krytiny, ktorá musí byť poskytnutá spotrebiteľom. Spoločnosť FENIX si vyhradzuje právo určiť vhodný spôsob a technické riešenie zamerané na odstránenie technickej chyby vykurovacieho systému. Po odstránení chyby bude podlahová/stropná konštrukcia uvedená na náklady spoločnosti FENIX do pôvodného stavu. Ak to nebude možné, bude uvedená do ekvivalentného stavu zodpovedajúceho pôvodnému štandardu prevedenia.

Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez chyby, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tiež právo prislúchajúce spotrebiteľovi, ak ide síce o chyby odstrániteľnú, ale však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne používať. Odstúpenie od zmluvy uplatňuje kupujúci u predávajúceho.

Ak ide o inú neodstrániteľnú chybu, ktorá ale nebráni v používaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci. Zľavu z ceny si uplatňuje kupujúci u predávajúceho.

Spoločnosť FENIX vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie, a to v "Oznámení o vybavení reklamácie". Toto oznámenie predávajúci zašle na niektorý kontaktný údaj z tých, ktoré mu dal spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie.


Oznámenie o vybavení reklamácie môže byť spoločnosťou FENIX odoslané spotrebiteľovi na email so zaručeným elektronickým podpisom. Deň, kedy spotrebiteľ získal objektívne možnosť zoznámiť sa spôsobom vybavenia reklamácie, sa považuje za deň vybavenia reklamácie. Spotrebiteľ je povinný na výzvu spoločnosti FENIX podpísať "Oznámenie o vybavení reklamácie" pokiaľ toto je obsiahnuté v zápise medzi spoločnosťou FENIX a spotrebiteľom. Pokiaľ má spotrebiteľ akékoľvek námietky proti vybaveniu reklamácie, je povinný do "Oznámenia o vybavení reklamácie" uviesť všetky svoje námietky a pod tieto sa podpísať a toto oznámenie doručiť spoločnosti FENIX. Spotrebiteľ je povinný sám sa aktívne zaujímať o výsledku vybavenia reklamácie s tým, že v prípade, že tak neučiní, musí znášať dôsledky, ktoré pre neho z jeho nečinnosti v tomto smere vyplynú.

Ak dôjde k výmene výrobku, začne bežať záručná doba na výrobok znovu od prevzatia novej veci spotrebiteľom. Ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka, začne bežať záručná doba na súčiastku znovu od prevzatia súčiastky alebo tovaru v ktorom je nová súčiastka, spotrebiteľom. V prípade uplatňovanej reklamácie nesmie byť bez súhlasu spoločnosti FENIX po dobu reklamačného riadenia s predmetom kúpy nijak manipulované.

11. Strata záruky

V prípade, že spoločnosť FENIX zamietne reklamáciu alebo ju označí ako neoprávnenú v priebehu reklamačného postupu, je povinná uviesť dôvody, ktoré viedli k zamietnutiu/neuznaniu reklamácie.

Dôvodom pre zamietnutie/neuznanie reklamácie je spravidla:

 • Nepredloženie dokladov podľa kapitoly 8. Doklady predkladané pri uplatnení reklamácie
 • Nesplnenie podmienok podľa kapitoly 6. Predĺžená záručná lehota
 • Inštaláciou alebo používaním predmetu kúpy v rozpore s dodaným Návodom na inštaláciu a obsluhu
 • Použitie nesprávnych alebo nevhodných materiálov, ktoré sú v priamej súvislosti s predmetom kúpy
 • Zjavné úmyselné poškodenie
 • Následok živelnej pohromy alebo inej škodovej udalosti (blesk, požiar, poškodenie vodou, zmenou napätia v sieti, a pod. )
 • Neodborná montáž, nedovolená úprava alebo zmena parametrov výrobku, oprava prevedená osobou, ktorá nemá oprávnenie k prevedeniu týchto zásahov na predmet kúpy

 

Spoločnosť FENIX v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť vo vzťahu k žiadnej tretej strane ohľadne ušlého zisku, straty obchodnej príležitosti, poškodeniu dobrého mena alebo zvýšenia nákladov, ani ohľadom akýchkoľvek nepriamych zvláštností, trestných alebo následných škôd bez ohľadu na to, ako vznikli.

 1. Poskytovateľom záruky je spoločnosť FENIX Slovensko s.r.o., Iliašska cesta 86, 974 05 Banská Bystrica
 2. Na doklade musí byť uvedený dátum predaja a jednoznačná identifikácia typu výrobku.
 3. Návod na inštaláciu môže byť v podobe zjednodušeného obrázkového návodu
 4. Návod na inštaláciu a Návod na použitie môže byť zlúčený do jedného dokumentu
 5. Servisný protokol (Potvrdenka) musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu výrobku, popis poruchy, spôsob jej odstránenia a zoznam dielov, ktoré boli v rámci opravy vymenené za nové
 6. Dňom prevzatia je dátum predaja, pri zásielkach zaslaných verejnou prepravnou službou, je dátum prevzatia od verejnej prepravnej služby
 7. Držiteľ "Osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike" podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. §21 – elektrotechnik
 8. Pokiaľ nebude záručný list k dispozícií alebo v ňom nebude uvedený dátum inštalácie, začína záručná lehota dňom prevzatia kupujúcim

 

 

 

V Banskej Bystrici 01.01.2021

Len slnko to vie lepšie